Specjalna promocja - tylko teraz!


REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH
CATERINGU DIETY TRENINGOWE

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Damiana Komora,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w
Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567,
zwanym dalej „ Diety Treningowe”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy
prawa.
§2. Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:
1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Diety Treningowe” posiłków w zestawach w ramach tzw.
cateringu dietetycznego.
2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca
z usług.
3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej http://dietytreningowe.masterli.29.ibc.pl/nasze-diety/ oraz w
punktach sprzedaży.
4. Punkty sprzedaży — stacjonarne miejsca sprzedaży, gdzie wspierany jest Klient oraz następuje ewentualny
odbiór diety. Jest nim punkt znający się:
— ul. Świętojańska 95, 81-391 Gdynia;.
5. Punkty odbioru —siedziba firmy, czyli ul. Spółdzielcza 13, 84-240 Reda gdzie następuje odbiór osobisty.

Rozdział II
Przedmiot Zamówienia

§3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym
z poniższych wariantów („Zestaw”):
1) Dieta Full (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal, 2700 kcal, 3000
kcal, 3500 kcal) — 5daniowa;
2) Dieta Medium (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal, 2700 kcal,
3000 kcal, 3500 kcal) — 2 lub 3 daniowa, gdzie spełniane jest zapotrzebowanie na około 70% wybranej
kaloryczności.
2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną
etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszczonym
wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z
logo Diety Treningowe.
3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w
cenniku „Diety Treningowe” („Cennik”), dostępnym pod adresem www.dietytreningowe.masterli.29.ibc.pl (zakładka „cennik”).

Rozdział III
Złożenie zamówienia

§4. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:
1) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@dietytreningowe.masterli.29.ibc.pl;
2) telefonicznie pod nr tel: 790 880 223;
3) on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.dietytreningowe.masterli.29.ibc.pl;
4) on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook, wysyłając wiadomość na
oficjalny profil „Diety Treningowe” dostępny pod adresem https://www.facebook.com/dietytreningowe/;
5) w punkcie sprzedaży.
2. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane
najszybciej od trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki
będą realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec
zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
3. 3. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Diety Treningowe”
za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi
przez Klienta lekami

Rozdział IV
Płatność za zamówienie

§5. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w:
2. Istnieją sposoby płatności, takie jak:
1) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.
2) za pośrednictwem udostępnionego przez „Diety Treningowe” na swojej stronie internetowej systemu płatności
elektronicznych (on-line).
3) gotówką lub kartą płatniczą w punkcie sprzedaży.
3. Za dzień płatności uważany jest:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należno-
ści za dane Zamówienie;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Diety Treningowe” potwierdzenia
zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo – jeśli „Diety Treningowe” otrzyma takie
potwierdzenie do godz. 1600 3 dni przed realizacją zamówienia.
4. „Diety Treningowe” uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia do otrzymania należ-
ności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub
mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Diety Treningowe” za dzień złożenia zamówienia
uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Diety Treningowe” należności.

Rozdział V
Dostawa i odbiór osobisty

§6. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w dniach poprzedzających dietę, w godzinach
mieszczących się w przedziale między godz. 1700 – 2230. (niedziela – czwartek) oraz 14.00 – 22.00 (piątek)
2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej
do odbioru Zamówienia lub z innego faktu powodującego niemożność doręczenia zgodnie z umową i niezgłoszenia
tego faktu do godz 16:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie
doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w
części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

3. Odbiór osobisty odbywa się w wyznaczonych punktach odbioru. Ich czas pracy jest podany na stronie
internetowej pod adresem http://dietytreningowe.masterli.29.ibc.pl/kontakt/.

Rozdział VI
Zmiana i anulowanie zamówienia

§7. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia .
2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować
„Diety Treningowe” zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1-4.
4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie
później niż do godz. 16:00 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania lub modyfikacji zamówienia.
5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Diety Treningowe”
wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania
Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu
jego częściowego anulowania.
§8. 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą „Diety Treningowe”)
klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach Pakietu 5-cio dniowego wg
cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych
od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Diety Treningowe”. W przypadku zmiany diety w
trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz.
16:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian

Rozdział VII
Reklamacje

§9. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym
Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:
kontakt@dietytreningowe.masterli.29.ibc.pl.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji,
ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia
Reklamacji.
4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Diety Treningowe” poinformuje Klienta o możliwości
wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z
przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
5. W razie stwierdzenia przez „Diety Treningowe”, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z
uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Diety Treningowe” poinformuje Klienta o fakcie
nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi
będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia
przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków
przedstawicielowi „Diety Treningowe”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Diety
Treningowe” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków
zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Diety Treningowe

Rozdział VIII
Polityka Prywatności

§10. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są
gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833 ze zm.; t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane
osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych.
Administratorem danych jest Damian Komor, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności
Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz
zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź
kontaktując się z konsultantem Diety Treningowe. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.